Korupce na NSZ před nástupem Pavla ZemanaNež se stala Renáta Vesecká nejvyšší státní zástupkyní „řešilo“

NSZ první trestní podnět zakladatele výzkumu a odborné společnosti „Konopí je lék“

3.5.2005 – Trestní podnět zakladatele odborné společnosti Konopí je lék na Miroslava Kalouska a Jiřího Vacka za xenofóbní a úmluvy popírající ideologii "Lidovci proti drogám" aby v rámci vrtěti psem veřejnost vůbec neřešila novelizaci § 29 od 20.5.2004 povolující bez hlášení pěstovat konopí do 100m2/osobu (dnes jsme v produkci toxické indoorové marihuany evropskou velmocí, díky Kalouskovi, Komorousovi a celé řadě dalších estébáků a členů národní fronty) ZDE

Za Renáty Vesecké (2005– 2010) se na NSZ neřešily další zaslané trestní podněty

21.3.2008 – Právní rozklad hrubého porušování ústavy a zákonů vypracovaný zakladatelem a vedoucím výzkumu "Konopí je lék" za supervize signatářů výzkumu, viz www.konopijelek.cz v sekci Dokumnety a studie 

21.8.2009 - Trestní podnět zakladatele odborné společnosti Konopí je lék a výzkumnické farmy léčivých genetik konopí Ospělov za její první policejní konfiskaci (2009) směřující na prostějovskou soudkyni a státního zástupce, kteří svým rozhodnutím způsobili zločin a začínající Svatý Alzhajmře, vévo české země ZDE

6.9.2010 - Trestní podnět předsedkyně představenstva odborné společnosti Konopí je lék,o.s. za druhou konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově  s doložením změn definice konopí v dodatku podnětu pro trestní právo, které pak Kalouskova (Nečasova) mafiánská vláda změnila předpisem č. 3/2012 Sb v příloze 1.A.1. kvůli korupčnímu zákonu č. 50/2013 sb. konopí do lékáren za 50 tisíc měsíčně za 180 gramů plevele v lékárně od 1.8.2015 – ZDE

JUDr. Pavel Zeman, PhD. člen Eurojustu v datech korupce Cannabis: Pamatuj: "Zákon č. 50/2013 Sb. (Cannabis do lékáren) musí ochránit cenu marihuany na černém trhu!" Předkladatel zákona zakazujícího výzkum Cannabis a prodej mastí,čípků, tinktur etc.: MUDr. Pavel Mazánek Bém, odborné krytí prof. MUDr. Tomáš Plíseň Zima, exekutivní kryti JUDr. Karolina Bedrocan Peake, RNDr. Petr ODS Nečas a hlavně a především v pozadí Ing. Miroslav Chemik Kalousek a MUDr. Ivan Ičko Langer a celá plzeňská garda včetně Jiřího OZ a TZ Pospíšila,

Blíže o nejvyšším obchodním státním zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi, PhD. zde: http://pavel-zeman.blogspot.cz/2013/12/pavel-zeman-trestna-cinnost.html Na těchto stránkách naleznete žádosti zasílané a právní informace nejvyššímu státnímu zástupci od jeho nástupu do funkce 1.ledna 2011. Podklady  pro rozhodování nejvyšších obchodních státních zástupců ve věci (nejen) Cannabis od roku 2005 zaslaných Capo di Tutti Capi CannabisTherapy Dušanem Dvořákem, MMCA z Olomouce najdete v trestním podnětu na černoprdelníka předlistopadové a polistopadové Národní fronty darmožroutů , TOP restituenta a hlavního chemika státní kasy Ing. Miroslava Kalouska zde: http://pavel-zeman.blogspot.cz/2013/12/podklady-pro-rozhodntui-nsz-pavla-zemana.html 
Cannabis is The Cure, z.s. Web: http://cannainsider.eu/ Právní zástupce Open Royal Academy včetně členů Open Royal Academy (CZ). Registrace Cannabis is The Cure, z.s. ČR dne 21. července 2004 pod IČ: 266 70 232. Adresa Tylova 963/2, CZ 779 00 OlomoucNejvyšší státní zastupitelství v Brně

Jezuitská 585/4, 602 00 Brno
Věc: Trestní podnět k páté konfiskaci výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově http://konopi2014.blogspot.cz/ a žádost o informace

1.     Dne 17.4. 2005 VSZ v Olomouci a následně NSZ v Brně a hromadně a od 21.3.2008 – 3.9. 2014 také prostějovské policii, státnímu zastupitelství a soudu bylo (nejen) zakladatelem a spoluinvestorem (viz http://nahrada-skody.blogspot.cz/) mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék, http://konopijelek.cz/) Dušanem Dvořákem, MMCA na důkazech doloženo, že někteří zákonodárci (2005, viz číslo jednací NSZ na JUDr. http://pavel-zeman.blogspot.cz/ PhD.) a orgány činné v trestním řízení páchají vůči lidem léčícím se pomocí účinných látek v Cannabis (kanabinoidy CBD a THC) zapsaných v souladu se Směrnicí 98/34/ES v lékopisech členských států EU ještě před vstupem ČR do EU zločiny proti lidskosti dle § 401 trestního zákoníku, což bylo na konkrétních poškozených lidech a rodinách přesně specifikováno důkazy fatálních tragédií a škod v rámci výzkumu, což  pro jistotu NSZ opětovně dokládáme včetně referencí rektory univerzit na oscanovaných originálech na  internetové adrese http://soudniznalec.blogspot.cz/ 

2.     Dne 30.1.2008 bylo judikátem Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008, zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 - Josemans, bod 36) rozhodnuto, že cannabisterapie není trestný čin pro absenci společenské nebezpečnosti/ škodlivosti, viz od 1.1.2010 § 12, odst. 2 trestního zákoníku ve spojení s § 28 (krajní nouze) a 31, odst. 1 (společenský prospěch) trestního zákoníku. Viz §§, judikáty a právní věty na http://soud-justice.blogspot.cz/

3.     Tyto a další závažné právní věty včetně neúčinnosti - nevymahatelnosti ZoNL dle evropského práva byly Policejním prezidiem PČR dne 28.8.2014 dány k vyřízení Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje pod č. j. PPR-23769-7/ČJ-2014-990100. Den předtím 27.8.2014 Policejní prezidium PČR pod č.j. PPR-23769-6/ČJ-2014-990100 dalo Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje k vyřízení 15 žádost o zajištění policejní ochrany výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově, což bylo včetně jednoznačných právních vět http://soud-justice.blogspot.cz/ zaregistrováno dne 21.8.2014 také Okresním soudem v Prostějově pod č.j. Spr. 799/2014

4.     Dodejme, že k právním větám zaslaným dne 5.5.2014 Okresnímu soudu v Prostějově připojená žádost dle zákona o svobodném přístupu k informací č.106/1999 Sb., v níž bylo žádáno soudem sdělit, za jakých podmínek soud svolí domovní prohlídku a konfiskaci majetku výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově dle §§ 82-85 trestního řádu jako neodkladný úkon, kde opětovně roste Cannabis a zda bude žádat policii doložit právně závaznou normu na měření obsahu THC v Cannabis, předseda OS Prostějově pod sp. zn. SI 12/2014 rozhodl tyto informace nevydat a odvolací ministerstvo spravedlnosti přes 5 stížností na průtahy a porušování zákona dodnes odmítá nařídit vydat soudem tyto informace (prý má moc práce), což je u MSp vedeno pod sp.zn. MSP-378/2014-OT-OSV. Dále předseda OS v Prostějově dne 1.9.2014 v rozhodnutí sp. zn. SI24/2014 uvedl, že OS v Prostějově ani jednou nepožádal Soudní dvůr EU o položení předběžné otázky v řízeních obžaloby vedoucího výzkumu a konfiskace majetku vedoucího výzkumu a členů Open Royal Academy, ač toto vždy vedoucí výzkumu žádal a v roce 2013 se dokonce na jeho stranu za Open Royal Academy a právního zástupce Open Royal Academy postavilo i OSZ v Prostějově a žádalo 26.4.2013 pod čj. ZN 4131/2013 – 4/5 OS v Prostějově podat předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU, což je ze strany soudců OS v Prostějově hrubé porušení zákona a práva nespravedlivý proces a zákonného soudce a dále předseda soudu sdělil, že právní věty zaslané soudu již od 5.52014 - 21.8.2014 dokládající nezákonnou činnost OČTŘ soudcům OS v Prostějově nepředal, ač toto bylo opakovaně žádáno včetně důkazů o neexistenci právně závazné normy měření obsahu THC v Cannabis a žádosti o vydání rozhodnutí, kterým zajistí ochranu života a zdraví občanů nekonfiskací farmy v Ospělově!

5.     Jak je v další argumentaci právních vět uvedeno na http://soud-justice.blogspot.cz/, je pěstování certifikovaných a  necertifikovaných odrůd Cannabis fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům do 100 m2/osobu od 20.5.2004 dle novelizace § 29 zákona o návykových látkách (dále jen ZoNL) zákonem č. 362/2004 Sb (Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C 59/11 - Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS). Přesto policie v rozporu s článkem 39 Listiny základních práv a svobod nemá žádnou zákonnou normu pro měření obsahu THC v Cannabis, což sama opakovaně přiznala, viz http://cannaanalyzy.blogspot.cz/ - v odkazu je rovněž uvedena toxikologicko-právní analýza české a evropské legislativy měření obsahu THC v Cannabis soudním znalcem a čestným členem odborné společnosti Konopí je lék doložená opakovaně orgánům činným v trestním řízení.

6.     Přes vše výše uvedené včetně porušení evropské právní normy měření obsahu THC v Cannabis maximálně 10 den od zahájení tvorby semene (viz příloha č.1 Nařízení ES č. 1122/2009) Okresní soud v Prostějově svolil žádost Policie ČR a OSZ v Prostějově k páté konfiskaci výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově provedené vůči členům Open Royal Academy (CZ) - viz http://openroyalacademy.blogspot.cz/-  dne 3.9.2014 s vědomím si dalších způsobených zločinů proti lidskosti a enormních škod na soukromých a veřejných rozpočtech.

7.     Doplňme trestní podnět i na SUKL, neboť dle nezákonného rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv v rámci tendru na dodání 40 kilogramů Cannabis do lékáren (č.j. VZSAKL01/2014) SUKL rozhodl bez jakékoliv opory v zákonné definici Cannabis dle § 2 písmeno d) ZoNL a v rozporu se Směrnicí 98/34/ES, že pojmem Cannabis je míněno, citujme: „Usušené samičí květenství Cannabis sativa L., obsah THC a CBD: THC 19%, CBD < 1%“ K tomu SUKL v rozporu s opětovně dle Směrnice 98/34/ES nenotifikovanou technickou normou pro výrobu Cannabis jako léku zákonem č. 50/2013 Sb. ve spojení s nezákonnou vyhláškou MZ ČR č. 221/2013 Sb., kdy trestně právně postižitelní lidé (pachatelé) rozhodli, že zavedou do ZoNL § 24 písmeno b), kterým zakázali výzkum a produkci jiných produktů Cannabis, než jen Cannabis flos. Toto jednání je hrubým porušením Lisabonské smlouvy i zákonů ČR. Přestože byl ředitel SUKLu již 18.3.2013 Open Royal Academy a jejím právním zástupcem písemně upozorněn a je doložitelné na straně 12 na http://www.sukl.cz/sukl/oop-04-13, že jakýkoliv nákup a prodej Cannabis bude SUKL konat za výše uvedené právní situace v hrubém rozporu se zákonem a mezinárodními závazky, SUKL v nezákonném tendru nadále pokračuje, což je doložitelné v tiskové zprávě ze dne 1.9.2014 přímo na titulní straně  Státní agentury pro konopí pro léčebné využití http://www.sakl.cz Dodejme, že genetika Cannabis s obsahem v Cannabis flos THC 19%, CBD < 1% je nejméně léčivá ze všech 4 vyhláškou MZ ČR č. 221/2013 Sb nezákonně monopolizovaných genetik Cannabis a že Open Royal Academy prostřednictvím vedoucího výzkumu již 10.12.2000 registrovala u MZ ČR léčivou genetiku Cannabis sativa L., Friedrich Nietzsche, var. Franz Kafka (zpětně zjištěno s obsahem v Cannabis flos THC <10% a CBD 1%)  a dne 26.7.2012 před jednání s ministrem zdravotnictví dalších 18 odrůd Medical Cannabis, což je rovněž součástí trestního spisu 2 T 104/2010! Dodejme, že neexistuje žádná odrůdová kniha pro Medical Cannabis a žádná právně závazná norma, jak měřit obsah THC a CBD v Medical Cannabis. Pro bližší seznámení s nezákonnou činností odpovědných osob na SUKLu a MZ ČR doložme odkaz na http://konopar.blogspot.cz/ 


V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím zašlete kopii rozhodnutí NSZ  v Brně k trestnímu podnětu ze dne 6. září 2010 na OČTŘ v Prostějově, které podala odborná společnost Konopí je lék (Konopí je lék, o.s., IČ: 227 27 281) na druhou konfiskaci výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově dne 2.září 2010 s podpisem tehdejší předsedkyně odborné společnosti MUDr. Jany Budařové. Dodejme, že farma je majetkem manželů Dvořákových.


V Olomouci 5. září 2014                     Dušan Dvořák,MMCA, předseda správní rady
 


Svatý Alzhajmře, vévodo české zeměDušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, Email: DusanDvorak@seznam.cz

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci


V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím sdělte

1) Zda je pravdou, že byl VSZ v Olomouci podán v příloze uvedený trestní podnět ze dne 21.8. 2009 (uveďte pod jakým číslem jednacím byl evidován, kdy a komu a pod jakým č.j. byl předán k šetření), který byl  zaslaný VSZ v Olomouci na podatelna@vsz.olc.justice.cz dne 24. 8. 2009 z adresy DusanDvorak@seznam.cz  Trestní podnět adresovaný VSZ je uveden i zde http://pavel-zeman.blogspot.cz/2013/12/nsz-218-2009.html
Pro připomenutí: Od: DusanDvorak@seznam.cz
Komu: podatelna@vsz.olc.justice.cz
Datum: 24. 8. 2009 16:47:03
Předmět: Vrchnímu státnímu zastupitelství v olomouci

2) Zda je pravdou, že součástí tohoto trestního podnětu podaného 24.8.2009 se sdělením o způsobené škodě 77 mil. Kč bylo rovněž trestní oznámení na soudkyni Okresního soudu v Prostějově Adélu Pluskalovou a státního zástupce OSZ v Prostějově Ivo Černíka

3) Zda je pravdou, že v podnětu bylo sděleno, že byl díky Adéle Pluskalové a Ivo Černíkovi muži v uniformách „Pomáhat a chránit“ zcizen lék pro 500 – 1000 občanů a každá kapitola podnětu začínala slovy „Svatý Alzhajmře, vévodo české země“

4) Zda je pravdou, že na poslední straně 5 v bodu 2 trestního podnětu byla VSZ v Olomouci učiněna chartistická nabídka za pouhých 77 Kč, abyste u VSZ, cituji „mohli být na příjmu stejně jako v rámci metropolitní univerzity Open Royal Academy.“

5) Zda níže uvedený trestní podnět Open Royal Academy zaslaný VSZ v Olomouci dne  21.8.2014 na vědomí má u VSZ v Olomouci nějaké č.j., když dokládá další důkazy o trestné činnosti (nejen) Adély Pluskalové a Ivo Černíka v dalších letech. Pro připomenutí je trestní podnět z 21.8.2014 uveden v odkazu i s žádostí pro policii a VSZ v Olomouci je žádáno, aby mu bylo přiděleno č.j. pokud se tak nestalo. Viz podnět ze dne 21.8.2014:

Děkuji a jsem s pozdravem  právnímu státu

V Ospělově 21.8.2014  Dušan DvořákCapo di tuti capi CannabisTherapyCannabis is The Cure, z.s, IČ: 266 70 232, člen a právní zástupce členů asociace Open Royal Academy. Registrace ČR: 21. 7.2004. Adresa Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, www.cannainsider.eu
Policie České republiky  
Na vědomí: OS a OSZ v Prostějově
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
Hanácká media etc.

Věc: V souladu s judikaturou NSS elektronicky vás dle zákona o svobodném přístupu k informacím k výročí okupace žádáme sdělit níže uvedené informace.

Citujte nejprve vlastní žádost a rozhodnutí prosím zašlete poštou na výše uvedenou adresu (pozn. informace Kriminalistického ústavu údajně zasílané emailem nám nedochází).

Žádost:
1)      Pod jakým číslem jednacím/jednacími (v případě úprav) byl od 1. 5. 2004 Kriminalistickým ústavem odborným pracovištím policie OKTE měřícím obsah THC v Cannabis sdělen pracovní postup navržený/doporučený Kriminalistickým ústavem
2)      V čem konkrétně se liší navržený postup měření obsahu THC v Cannabis dle Kriminalistického ústavu od jiného obdobného (dle OKTE Frýdek Místek) postupu měření obsahu THC v Cannabis prováděného Národní referenční laboratoří.
3)      Na základě jakého konkrétního právního předpisu je pro odborná pracoviště OKTE postup měření obsahu THC v Cannabis navržený Kriminalistickým ústavem nebo Národní referenční laboratoří právně závazný a jaká konkrétní sankce hrozí tomu, kdo uvedený postup nedodrží a kým je toto kontrolováno (pozn. můžeme doložit důkazy, že při měření zkonfiskované hmoty Cannabis jedno pracoviště OKTE spotřebuje půl kila Cannabis, jiné pár gramů)
4)      Jakou výjimku nad rámec Směrnice 98/34/ES má Policie ČR v případě měření obsahu THC v Cannabis, že její postup není od 1.5.2004 upraven žádným právně závazným právním předpisem a je vždy v rozporu se všemi 3 odlišnými definicemi Cannabis dle § 2 písm. d) ZoNL a také v rozporu s evropskou normou, když je Cannabis a jeho produkty od 1.5.2004 po vstupu do EU obchodovatelným produktem.
5)      Pod jakým číslem jednacím je evidována dne 11.8.2014 námi na podatelně policejního prezidia a současně podatelně ministra vnitra podaná 15 žádost policejnímu prezidentovi a ministru vnitra od 10.září 2009 o zajištění policejní ochrany výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a (nejen) výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově nebo Edukativní konopné kliniky v Praze.
6)      Sdělte, jaké konkrétní úkony byly v této výše uvedené věci policejním prezidentem učiněny, když je panu prezidentovi známo, že prostějovská policie žádost opětovně zamítla a jak je doloženo ve vyjádření (nejen) soudního znalce (viz např. http://bohempcz.blogspot.cz/), došlo jednáním policie se souhlasem soudu a SZ ke zločinům proti lidskosti, škodách na výzkumu a škodách na rozpočtu ČR a EU.
7)      Pokud v níže uvedené příloze a vědomi si důsledků sděleného spatřujete korupci, pletichy, zločinné spolčení a zneužití funkce a šíření poplašných zpráv při páchání trestných činů dle § 401 trestního zákoníku či jiných závažných trestných činů,  toto sdělte a uveďte konkrétní přijatá opatření. Dovolujeme si upozornit, že k níže uvedenému jsme poskytli důkazy o škodách na rozpočtu a především občanech již po vstupu do EU v roce 2005, od roku 2008 celému parlamentu a vládě s velikou veřejnou podporou, od roku od roku 2010 celému novému parlamentu a vládě a odkázali rovněž na škody na rozpočtu EU, které jsou v miliardách Euro a raději je ani nekvantifikujeme. Bez jakéhokoliv zájmu každé z kandidujících stran v roce 2013, která měla nad 3% jsme navrhli prosazovat jeden z mnoha legislativních návrhů, které jsme od roku 2008 předložili, aby ke škodám a tragédiím nedocházelo, což lze doložit zde: http://konopi2014.blogspot.cz/

V Ospělově dne 21.srpna 2014

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Příloha:
Dne 21. srpna 2014 doplněné právní věty z 18.8.2014 jsou evidované dne 20.8.2014 podatelnou Policie ČR pod číslem evidenčním 38781/2014 a podatelnou MV ČR pod č.j. MVCRX0229XZO. Okresní soud v Prostějově je ode dne 21.8.2014 vede pod č.j. Spr. 799/2014
1.     Pěstování certifikovaných a  necertifikovaných odrůd Cannabis je fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům do 100 m2/osobu od 20.5.2004. Zdroj: Novelizace § 29 zákona o návykových látkách (dále jen ZoNL) zákonem č. 362/2004 Sb. Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS).
2.     Získávání, skladování, zpracování a distribuce Cannabis bez omezení obsahu THC v Cannabis bylo fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům k účelům pokusnickým a průmyslovým do 1. 4. 2013. Od 1.1.2014 bylo pokusnické využití nově od 1.4.2013 limitované obsahem pouze do 0,3% THC v Cannabis ze ZoNL vypuštěno. Zdroj: Novelizace § 5, odst. 5 ZoNL zákony č. 50/2013 Sb.(tzv. Zákon konopí do lékáren) a 273/2013 Sb. Poznámka právně-odborná: Zákonem Cannabis do lékáren č. 50/2013 Sb. byl od. 1.4.2013 v § 24 písm. b) ZoNL ve spojitosti s vyhláškou MZ ČR č. 221/2013 Sb. de iure zakázán výzkum léčebných účinků Cannabis a poskytování jiných produktů Cannabis, než jen Cannabis flos. Zdroj kardinálního porušení práva EU a ČR: Lisabonská smlouva a Listina základních práva a svobod
3.     Cannabisterapie není trestný čin pro absenci společenské nebezpečnosti/škodlivosti. Zdroj: Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36).
4.     Zavedení odrůd Cannabis do odrůdových knih členských zemí EU probíhá na základě měření obsahu THC v Cannabis dle právně závazné evropské normy. Zdroj práva EU: Příloha č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Doplňující právní zdroj:  Česká republika má pro obchodovatelný produkt (Cannabis) v § 2 písm. d) v platném znění ZoNL tři zcela odlišné definice obchodovatelného produktu (Cannabis) na obsah účinných léčivých látek (kanabinoidy CBD a THC uvedené v lékopisech EU i ČR). Definice Cannabis dle ZoNL zní: 1) Kvetoucí vrcholík, 2) Plodonosný vrcholík a 3) Celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku. 
5.     Česká republika nemá i přes vstup do EU dne 1. 5. 2004, kdy již byl na trhu EU  Cannabis a jeho produkty obchodovatelným farmaceutickým produktem, v rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod, žádnou právně závaznou metodickou normu pro měření obsahu THC v Cannabis, jehož neoprávněná výroba, držení a distribuce (nebo též propagace) podléhá trestní sankci dle §§ 283-286 trestního zákoníku: Zdroj Policie ČR: http://konopijelek.blogspot.cz/2013/05/policie-meri-thc-v-konopi-v-rozporu-se.html Doplňující zdroj:  Ústavní soud ČR dne 23.7. 2013 s účinností od 1.8.2013 pod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 s odkazem na porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod zrušil v roce 2011 novelizované vládní nařízení č. 455/2009 Sb., které určovalo tzv. větší než malé množství pro účely § 289 odst. 2  trestního zákoníku, které v novelizované příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definovalo nově Cannabis způsobem odpovídajícím nezávaznému pracovnímu postupu měření obsahu THC v Cannabis navrženého Kriminalistickým ústavem Policie ČR, který je v rozporu se všemi třemi definicemi dle ZoNL i evropskou právní normou. Do 31.12.2011 byla v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definice Cannabis uvedena jako „celý objem (hmotnost) rostliny Cannabis“. Jak je doloženo ve výše uvedeném odkazu, policie uvedla, že ji legislativní změny v této oblasti nezajímají a nemusí se jimi řídit.
6.     Právní norma členské země EU jako např. technický předpis a jiné požadavky na výrobky dle Směrnice 98/34/ES, která nebyla při novelizaci normy od vstupu členské země do EU notifikována dle povinnosti práva EU, je neúčinná - nevymahatelná. Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU: č.j. C -194/ 94 a C-390/99. Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti dle Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05. Zdroj ZoNL: Jako technická ustanovení (a jiné požadavky na výrobky) ZoNL ve smyslu Směrnice 98/34/ES lze označit ustanovení upravující pěstování a zacházení (získávání, skladování, zpracování) a distribuci Cannabis bez limitu a s limitem obsahu léčivé látky THC (a CBD), konkrétně § 5, odst. 5, § 8, § 15, písm. e), § 24 odst. 1, § 24 písm. a), 24 b) a § 29 ZoNL v platném znění.  Novelizace předmětných ustanovení ZoNL od vstupu ČR do EU dne 1.5.2014 byly následující:        A)      zacházení a distribuce Cannabis bez povolení úřadů dle § 5, odst. 5 novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., B)   zacházení a distribuce Cannabis s povolením úřadů dle § 8 novelizováno zákony č. 362/2004, 74/2006, 124/2008, 141/2009 a 273/2013 Sb., C)  speciální zacházení s Cannabis s povolením úřadů dle § 15 písm.e) novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., D) pěstování, zpracování a distribuce Cannabis s povolením úřadů dle §§ 24 písm. a) a 24 odst. 1 a § 24 b) novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., E) pěstování Cannabis bez povolení úřadů do 100m2 osevní plochy/právnickou - fyzickou osobu nebo nad 100m2/osobu s povolením úřadů dle § 29 novelizováno zákony č. 362/2004, 141/2009, 291/2009, 18/2012, 167/2012, 50/2013 a 273/2013 Sb. Doplňující právní zdroje: Rozhodnutí MZ ČR ze dne 7.11. 2013 č.j. MZDR 40243/2013 potvrzuje první notifikaci ZoNL dle povinnosti Směrnice 98/34/ES od vstupu do EU novelizací ZoNL zákonem č. 273/2013 Sb. pod č.j. 2012/329/CZ, viz databáze TRIS. K tomu: V ČR a EU neexistuje odrůdová kniha Medical Cannabis. MZ ČR dne 7.11. 2013 v rozhodnutí č.j. MZDR 40243/2013 uvedlo, že notifikovalo u Evropské komise pod č. 2013/288/CZ vyhlášku MZ ČR č. 221/2013 Sb. ustanovující jako zákonné pouze a jen 4 odlišně složené genetiky Medical Cannabis producenta ze země EU. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 11. 2013 č.j. MZDR 40243/2013 je uvedené na http://ustavnisoud.blogspot.cz/2013/12/priloha-6.html Poznámka nejen odborná a etická: Tendr Státního ústavu pro kontrolu léčiv dle §§ 24 odst. 1, 24 písm. a) a 24 písm. b) ZoNL (pro 100 velmi bohatých občanů) žádá od září 2014 dodat nejméně léčivou genetiku ze 4 vyhláškou MZ ČR č. 221/2013 Sb. uvedených genetik s poměrem 19 % THC a méně než 1% CBD.
7.     Povinnost soudů členské země EU položit stranami sporu žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU ve věci výkladu práva EU je dána čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Doplňující zdroj: Nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012.
8.     V případě porušení práva EU je nutné přiznat náhradu škody. Zdroj: Soudní dvůr EU, č.j. C-224/01 (Köbler)
V Olomouci 18.8.2014, tzn. v den 5 výročí první nezákonné konfiskace výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově.
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Capo di tuti capi CannabisTherapy

Cannabis (2004) - Dronabinol (2008) – Sativex (2011) - Bedrocan (2013)Stručně k trestné činnosti JUDr. Pavla Zemana velmi aktivně účastného na zločinném spolčení a zneužívání funkce (i při správě svěřeného majetku i rozpočtech EU - viz 98/34/ES) k páchání zločinů proti lidskosti dle § 401 TZ. 

Doloženo na důkazech na tomto webuNejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl vládou ČR vybrán ke službě od 1.ledna 2011 jako znalec evropského práva a člen evropských právníh struktur.

Vláda ČR v předvečer podpisu Česko – Slovenské deklarace práv občanů Evropy odvolala 27. října 2010 nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou a rozhodla o Pavlu Zemanovi.

Nejvyšší "obchodní" státní zastupitelství ČR k Česko – Slovenské deklaraci práv občanů Evropy obdrželo Dodatek trestního podnětu z 6. září 2010 s podrobnou analýzou evropského obchodního práva ke směrnici 98/34/ES a žádostí o registraci ospělovských léčivých odrůd Cannabis Sativa L., Friedrich Nietzsche dle 98/34/ES.

Trh EU/ČR: Cannabis (2004) - Dronabinol (2008) – Sativex (2011) - Bedrocan (2013)

Legislativa ČR/EU/OSN (výzkum, terapie, zahradnictví, potravinářství a průmyslové využití Cannabis Sativa L.bez povolení úřadů): §§ 5 odst. 5 a 29 zákona o návykových látkách ve znění do 1.4.2013 (změněno opět dle 98/34/ES nenotifikovanou novelizací zákona o návykových látkách - zákonem č. 50/2013 Sb. na odrůdy Cannabis Sativa L. pouze do obsahu 0,3% THC) 

Legislativa OSN/EU/ ČR (velkodistribuce): od 1.7.2004 dodnes dle 98/34/ES/ nenotifikované novelizace §§ 8, 15 a 24 zákona o návykových látkách. K tomu od roku 2013 povinnost nákupu pouze a jen 4 genetik Cannabis sativa L. od firmy Bedrocan.

Korupce za bílého dne a souhlasem soudů, dokonce i ústavního soudu opakovaně !!!

Vymahatelná škoda na ČR je nejméně 3 miliardy Euro.

Drobky .....


 

NSZ JUDr. Pavel Zeman - trestná činnostNejvyšší státní zástupce Pavel Zeman (2011 – ?) opakovaně (nejméně 7x) odmítl zadat policii prošetřit zaslané důkazytrestným činům zločinné spolčení ke zneužívání funkce při správě svěřeného majetku a k páchání zločinů proti lidskosti dle § 401 TZ

Současně Pavel Zeman opakovaně odmítl prošetření strůjců korupce a (záměrné) nenotifikace novel českých zákonů dle povinnosti směrnice 98/34/ES k obchodovatelným produktům konopí s doložením právní neúčinnosti zákonů od vstupu  ČR do EU v roce 2004 s miliardovými škodami (EURO) na státním rozpočtu, což bylo NSZ zasláno k vyřešení již od vstupu do EU předchůdci Pavla Zemana a Renáty Vesecké  – důkazy ZDE.


Pavel Zeman v datech korupce    • 5.1. 2011 – Blahopřání Pavlu Zemanovi k nástupu do funkce a současně podání prvního trestního podnětu od ředitele Edukativní konopné kliniky a místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék,o.s. z hlediska českého a evropského práva, které Pavel Zeman studoval a byl členem Eurojustu – ZDE  • 7.2. 2011 –  První dodatek trestního podnětu – ZDE  • 14.7. 2011 – Druhý dodatek trestního podnětu – ZDE  • 17.11. 2011 – Trestní podnět odborného garanta výzkumu „Konopí je lék“ asociace Open Royal Academy a členů Art Langauge Factory, spoluzřizovatelů Edukativní konopné kliniky – ZDE  • 9.4. 2012 – Trestní podnět investorů výzkumu „Konopí je lék“ - ZDE  • 26.8. 2012  – Trestní podnět předsedy správní rady Art Language Factory - ZDE  • 26.9. 2012 – Trestní podnět majitelů výzkumnické farmy léčivých genetik konopí Ospělov - ZDE  • 24.4. 2013 - Trestní podnět majitele výzkumnické farmy léčivých genetik konopí Třešovice ZDE  • 17.11. 2013 – Žádost primátora Olomouce o výklad NSZ k porušování zákonů ČR - ZDE


Od výročí založení Československa 28.10.2013 do Dne lidských práv 10.12. 2013 podle Okresního soudu v Prostějově Pavel Zeman "studoval" trestní spis k arbitráži s AK Diag Human Cannabis nejen k 2 T 104 /2010. 

Spis 2 T 104 /2010 si NSZ vyžádalo u Okresního soudu v Prostějově k, citujme, sjednocení postupu orgánů činných v trestním řízení ....  

Následně bylo studiem spisu zjištěno, že sdělní Okresního soudu v Prostějově nebylo pravdivé a soud vydal spis 2 T 104 /2010 Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci.Korupce na NSZ před nástupem Pavla Zemana(Některé) Trestní podněty zaslané Nejvyšším státním zástupcům ČR před začátkem funkčního období JUDr. Pavla Zemana, PhD. s důkazy o spáchání zločinného spolčení při zneužívání funkce při správě svěřeného majetku a páchání zločinů proti lidskosti dle § 401 TZ. K tomu doložení důkazů o nenotifikaci českých zákonů dle povinnosti směrnice 98/34/ES k obchodovatelným produktům konopí a právní neúčinnosti zákonů České republiky od vstupu  ČR do EU.Než se stala Renáta Vesecká nejvyšší státní zástupkyní „řešilo“ NSZ první trestní podnět zakladatele výzkumu „Konopí je lék“3.5.2005 – Trestní podnět předsedy správní rady AK Diag  Human Cannabis – ZDE


21.3.2008 – Právní rozklad hrubého porušování ústavy a zákonů vypracovaný vedoucím výzkumu "Konopí je lék" za supervize signatářů výzkumu, viz www.konopijelek.cz21.8.2009 - Trestní podnět zakladatele výzkumnické farmy léčivých genetik konopí Ospělov za její první policejní konfiskaci (2009 – 2012) – ZDE6.9.2010 - Trestní podnět předsedkyně představenstva odborné společnosti Konopí je lék,o.s. – ZDE