JUDr. Pavel Zeman, PhD. člen Eurojustu v datech korupce Cannabis: Pamatuj: "Zákon č. 50/2013 Sb. (Cannabis do lékáren) musí ochránit cenu marihuany na černém trhu!" Předkladatel zákona zakazujícího výzkum Cannabis a prodej mastí,čípků, tinktur etc.: MUDr. Pavel Mazánek Bém, odborné krytí prof. MUDr. Tomáš Plíseň Zima, exekutivní kryti JUDr. Karolina Bedrocan Peake, RNDr. Petr ODS Nečas a hlavně a především v pozadí Ing. Miroslav Chemik Kalousek a MUDr. Ivan Ičko Langer a celá plzeňská garda včetně Jiřího OZ a TZ Pospíšila,

Blíže o nejvyšším obchodním státním zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi, PhD. zde: http://pavel-zeman.blogspot.cz/2013/12/pavel-zeman-trestna-cinnost.html Na těchto stránkách naleznete žádosti zasílané a právní informace nejvyššímu státnímu zástupci od jeho nástupu do funkce 1.ledna 2011. Podklady  pro rozhodování nejvyšších obchodních státních zástupců ve věci (nejen) Cannabis od roku 2005 zaslaných Capo di Tutti Capi CannabisTherapy Dušanem Dvořákem, MMCA z Olomouce najdete v trestním podnětu na černoprdelníka předlistopadové a polistopadové Národní fronty darmožroutů , TOP restituenta a hlavního chemika státní kasy Ing. Miroslava Kalouska zde: http://pavel-zeman.blogspot.cz/2013/12/podklady-pro-rozhodntui-nsz-pavla-zemana.html 
Cannabis is The Cure, z.s. Web: http://cannainsider.eu/ Právní zástupce Open Royal Academy včetně členů Open Royal Academy (CZ). Registrace Cannabis is The Cure, z.s. ČR dne 21. července 2004 pod IČ: 266 70 232. Adresa Tylova 963/2, CZ 779 00 OlomoucNejvyšší státní zastupitelství v Brně

Jezuitská 585/4, 602 00 Brno
Věc: Trestní podnět k páté konfiskaci výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově http://konopi2014.blogspot.cz/ a žádost o informace

1.     Dne 17.4. 2005 VSZ v Olomouci a následně NSZ v Brně a hromadně a od 21.3.2008 – 3.9. 2014 také prostějovské policii, státnímu zastupitelství a soudu bylo (nejen) zakladatelem a spoluinvestorem (viz http://nahrada-skody.blogspot.cz/) mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék, http://konopijelek.cz/) Dušanem Dvořákem, MMCA na důkazech doloženo, že někteří zákonodárci (2005, viz číslo jednací NSZ na JUDr. http://pavel-zeman.blogspot.cz/ PhD.) a orgány činné v trestním řízení páchají vůči lidem léčícím se pomocí účinných látek v Cannabis (kanabinoidy CBD a THC) zapsaných v souladu se Směrnicí 98/34/ES v lékopisech členských států EU ještě před vstupem ČR do EU zločiny proti lidskosti dle § 401 trestního zákoníku, což bylo na konkrétních poškozených lidech a rodinách přesně specifikováno důkazy fatálních tragédií a škod v rámci výzkumu, což  pro jistotu NSZ opětovně dokládáme včetně referencí rektory univerzit na oscanovaných originálech na  internetové adrese http://soudniznalec.blogspot.cz/ 

2.     Dne 30.1.2008 bylo judikátem Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008, zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 - Josemans, bod 36) rozhodnuto, že cannabisterapie není trestný čin pro absenci společenské nebezpečnosti/ škodlivosti, viz od 1.1.2010 § 12, odst. 2 trestního zákoníku ve spojení s § 28 (krajní nouze) a 31, odst. 1 (společenský prospěch) trestního zákoníku. Viz §§, judikáty a právní věty na http://soud-justice.blogspot.cz/

3.     Tyto a další závažné právní věty včetně neúčinnosti - nevymahatelnosti ZoNL dle evropského práva byly Policejním prezidiem PČR dne 28.8.2014 dány k vyřízení Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje pod č. j. PPR-23769-7/ČJ-2014-990100. Den předtím 27.8.2014 Policejní prezidium PČR pod č.j. PPR-23769-6/ČJ-2014-990100 dalo Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje k vyřízení 15 žádost o zajištění policejní ochrany výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově, což bylo včetně jednoznačných právních vět http://soud-justice.blogspot.cz/ zaregistrováno dne 21.8.2014 také Okresním soudem v Prostějově pod č.j. Spr. 799/2014

4.     Dodejme, že k právním větám zaslaným dne 5.5.2014 Okresnímu soudu v Prostějově připojená žádost dle zákona o svobodném přístupu k informací č.106/1999 Sb., v níž bylo žádáno soudem sdělit, za jakých podmínek soud svolí domovní prohlídku a konfiskaci majetku výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově dle §§ 82-85 trestního řádu jako neodkladný úkon, kde opětovně roste Cannabis a zda bude žádat policii doložit právně závaznou normu na měření obsahu THC v Cannabis, předseda OS Prostějově pod sp. zn. SI 12/2014 rozhodl tyto informace nevydat a odvolací ministerstvo spravedlnosti přes 5 stížností na průtahy a porušování zákona dodnes odmítá nařídit vydat soudem tyto informace (prý má moc práce), což je u MSp vedeno pod sp.zn. MSP-378/2014-OT-OSV. Dále předseda OS v Prostějově dne 1.9.2014 v rozhodnutí sp. zn. SI24/2014 uvedl, že OS v Prostějově ani jednou nepožádal Soudní dvůr EU o položení předběžné otázky v řízeních obžaloby vedoucího výzkumu a konfiskace majetku vedoucího výzkumu a členů Open Royal Academy, ač toto vždy vedoucí výzkumu žádal a v roce 2013 se dokonce na jeho stranu za Open Royal Academy a právního zástupce Open Royal Academy postavilo i OSZ v Prostějově a žádalo 26.4.2013 pod čj. ZN 4131/2013 – 4/5 OS v Prostějově podat předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU, což je ze strany soudců OS v Prostějově hrubé porušení zákona a práva nespravedlivý proces a zákonného soudce a dále předseda soudu sdělil, že právní věty zaslané soudu již od 5.52014 - 21.8.2014 dokládající nezákonnou činnost OČTŘ soudcům OS v Prostějově nepředal, ač toto bylo opakovaně žádáno včetně důkazů o neexistenci právně závazné normy měření obsahu THC v Cannabis a žádosti o vydání rozhodnutí, kterým zajistí ochranu života a zdraví občanů nekonfiskací farmy v Ospělově!

5.     Jak je v další argumentaci právních vět uvedeno na http://soud-justice.blogspot.cz/, je pěstování certifikovaných a  necertifikovaných odrůd Cannabis fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům do 100 m2/osobu od 20.5.2004 dle novelizace § 29 zákona o návykových látkách (dále jen ZoNL) zákonem č. 362/2004 Sb (Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C 59/11 - Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS). Přesto policie v rozporu s článkem 39 Listiny základních práv a svobod nemá žádnou zákonnou normu pro měření obsahu THC v Cannabis, což sama opakovaně přiznala, viz http://cannaanalyzy.blogspot.cz/ - v odkazu je rovněž uvedena toxikologicko-právní analýza české a evropské legislativy měření obsahu THC v Cannabis soudním znalcem a čestným členem odborné společnosti Konopí je lék doložená opakovaně orgánům činným v trestním řízení.

6.     Přes vše výše uvedené včetně porušení evropské právní normy měření obsahu THC v Cannabis maximálně 10 den od zahájení tvorby semene (viz příloha č.1 Nařízení ES č. 1122/2009) Okresní soud v Prostějově svolil žádost Policie ČR a OSZ v Prostějově k páté konfiskaci výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově provedené vůči členům Open Royal Academy (CZ) - viz http://openroyalacademy.blogspot.cz/-  dne 3.9.2014 s vědomím si dalších způsobených zločinů proti lidskosti a enormních škod na soukromých a veřejných rozpočtech.

7.     Doplňme trestní podnět i na SUKL, neboť dle nezákonného rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv v rámci tendru na dodání 40 kilogramů Cannabis do lékáren (č.j. VZSAKL01/2014) SUKL rozhodl bez jakékoliv opory v zákonné definici Cannabis dle § 2 písmeno d) ZoNL a v rozporu se Směrnicí 98/34/ES, že pojmem Cannabis je míněno, citujme: „Usušené samičí květenství Cannabis sativa L., obsah THC a CBD: THC 19%, CBD < 1%“ K tomu SUKL v rozporu s opětovně dle Směrnice 98/34/ES nenotifikovanou technickou normou pro výrobu Cannabis jako léku zákonem č. 50/2013 Sb. ve spojení s nezákonnou vyhláškou MZ ČR č. 221/2013 Sb., kdy trestně právně postižitelní lidé (pachatelé) rozhodli, že zavedou do ZoNL § 24 písmeno b), kterým zakázali výzkum a produkci jiných produktů Cannabis, než jen Cannabis flos. Toto jednání je hrubým porušením Lisabonské smlouvy i zákonů ČR. Přestože byl ředitel SUKLu již 18.3.2013 Open Royal Academy a jejím právním zástupcem písemně upozorněn a je doložitelné na straně 12 na http://www.sukl.cz/sukl/oop-04-13, že jakýkoliv nákup a prodej Cannabis bude SUKL konat za výše uvedené právní situace v hrubém rozporu se zákonem a mezinárodními závazky, SUKL v nezákonném tendru nadále pokračuje, což je doložitelné v tiskové zprávě ze dne 1.9.2014 přímo na titulní straně  Státní agentury pro konopí pro léčebné využití http://www.sakl.cz Dodejme, že genetika Cannabis s obsahem v Cannabis flos THC 19%, CBD < 1% je nejméně léčivá ze všech 4 vyhláškou MZ ČR č. 221/2013 Sb nezákonně monopolizovaných genetik Cannabis a že Open Royal Academy prostřednictvím vedoucího výzkumu již 10.12.2000 registrovala u MZ ČR léčivou genetiku Cannabis sativa L., Friedrich Nietzsche, var. Franz Kafka (zpětně zjištěno s obsahem v Cannabis flos THC <10% a CBD 1%)  a dne 26.7.2012 před jednání s ministrem zdravotnictví dalších 18 odrůd Medical Cannabis, což je rovněž součástí trestního spisu 2 T 104/2010! Dodejme, že neexistuje žádná odrůdová kniha pro Medical Cannabis a žádná právně závazná norma, jak měřit obsah THC a CBD v Medical Cannabis. Pro bližší seznámení s nezákonnou činností odpovědných osob na SUKLu a MZ ČR doložme odkaz na http://konopar.blogspot.cz/ 


V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím zašlete kopii rozhodnutí NSZ  v Brně k trestnímu podnětu ze dne 6. září 2010 na OČTŘ v Prostějově, které podala odborná společnost Konopí je lék (Konopí je lék, o.s., IČ: 227 27 281) na druhou konfiskaci výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově dne 2.září 2010 s podpisem tehdejší předsedkyně odborné společnosti MUDr. Jany Budařové. Dodejme, že farma je majetkem manželů Dvořákových.


V Olomouci 5. září 2014                     Dušan Dvořák,MMCA, předseda správní rady