Capo di tuti capi CannabisTherapyCannabis is The Cure, z.s, IČ: 266 70 232, člen a právní zástupce členů asociace Open Royal Academy. Registrace ČR: 21. 7.2004. Adresa Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, www.cannainsider.eu
Policie České republiky  
Na vědomí: OS a OSZ v Prostějově
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
Hanácká media etc.

Věc: V souladu s judikaturou NSS elektronicky vás dle zákona o svobodném přístupu k informacím k výročí okupace žádáme sdělit níže uvedené informace.

Citujte nejprve vlastní žádost a rozhodnutí prosím zašlete poštou na výše uvedenou adresu (pozn. informace Kriminalistického ústavu údajně zasílané emailem nám nedochází).

Žádost:
1)      Pod jakým číslem jednacím/jednacími (v případě úprav) byl od 1. 5. 2004 Kriminalistickým ústavem odborným pracovištím policie OKTE měřícím obsah THC v Cannabis sdělen pracovní postup navržený/doporučený Kriminalistickým ústavem
2)      V čem konkrétně se liší navržený postup měření obsahu THC v Cannabis dle Kriminalistického ústavu od jiného obdobného (dle OKTE Frýdek Místek) postupu měření obsahu THC v Cannabis prováděného Národní referenční laboratoří.
3)      Na základě jakého konkrétního právního předpisu je pro odborná pracoviště OKTE postup měření obsahu THC v Cannabis navržený Kriminalistickým ústavem nebo Národní referenční laboratoří právně závazný a jaká konkrétní sankce hrozí tomu, kdo uvedený postup nedodrží a kým je toto kontrolováno (pozn. můžeme doložit důkazy, že při měření zkonfiskované hmoty Cannabis jedno pracoviště OKTE spotřebuje půl kila Cannabis, jiné pár gramů)
4)      Jakou výjimku nad rámec Směrnice 98/34/ES má Policie ČR v případě měření obsahu THC v Cannabis, že její postup není od 1.5.2004 upraven žádným právně závazným právním předpisem a je vždy v rozporu se všemi 3 odlišnými definicemi Cannabis dle § 2 písm. d) ZoNL a také v rozporu s evropskou normou, když je Cannabis a jeho produkty od 1.5.2004 po vstupu do EU obchodovatelným produktem.
5)      Pod jakým číslem jednacím je evidována dne 11.8.2014 námi na podatelně policejního prezidia a současně podatelně ministra vnitra podaná 15 žádost policejnímu prezidentovi a ministru vnitra od 10.září 2009 o zajištění policejní ochrany výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a (nejen) výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově nebo Edukativní konopné kliniky v Praze.
6)      Sdělte, jaké konkrétní úkony byly v této výše uvedené věci policejním prezidentem učiněny, když je panu prezidentovi známo, že prostějovská policie žádost opětovně zamítla a jak je doloženo ve vyjádření (nejen) soudního znalce (viz např. http://bohempcz.blogspot.cz/), došlo jednáním policie se souhlasem soudu a SZ ke zločinům proti lidskosti, škodách na výzkumu a škodách na rozpočtu ČR a EU.
7)      Pokud v níže uvedené příloze a vědomi si důsledků sděleného spatřujete korupci, pletichy, zločinné spolčení a zneužití funkce a šíření poplašných zpráv při páchání trestných činů dle § 401 trestního zákoníku či jiných závažných trestných činů,  toto sdělte a uveďte konkrétní přijatá opatření. Dovolujeme si upozornit, že k níže uvedenému jsme poskytli důkazy o škodách na rozpočtu a především občanech již po vstupu do EU v roce 2005, od roku 2008 celému parlamentu a vládě s velikou veřejnou podporou, od roku od roku 2010 celému novému parlamentu a vládě a odkázali rovněž na škody na rozpočtu EU, které jsou v miliardách Euro a raději je ani nekvantifikujeme. Bez jakéhokoliv zájmu každé z kandidujících stran v roce 2013, která měla nad 3% jsme navrhli prosazovat jeden z mnoha legislativních návrhů, které jsme od roku 2008 předložili, aby ke škodám a tragédiím nedocházelo, což lze doložit zde: http://konopi2014.blogspot.cz/

V Ospělově dne 21.srpna 2014

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Příloha:
Dne 21. srpna 2014 doplněné právní věty z 18.8.2014 jsou evidované dne 20.8.2014 podatelnou Policie ČR pod číslem evidenčním 38781/2014 a podatelnou MV ČR pod č.j. MVCRX0229XZO. Okresní soud v Prostějově je ode dne 21.8.2014 vede pod č.j. Spr. 799/2014
1.     Pěstování certifikovaných a  necertifikovaných odrůd Cannabis je fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům do 100 m2/osobu od 20.5.2004. Zdroj: Novelizace § 29 zákona o návykových látkách (dále jen ZoNL) zákonem č. 362/2004 Sb. Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS).
2.     Získávání, skladování, zpracování a distribuce Cannabis bez omezení obsahu THC v Cannabis bylo fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům k účelům pokusnickým a průmyslovým do 1. 4. 2013. Od 1.1.2014 bylo pokusnické využití nově od 1.4.2013 limitované obsahem pouze do 0,3% THC v Cannabis ze ZoNL vypuštěno. Zdroj: Novelizace § 5, odst. 5 ZoNL zákony č. 50/2013 Sb.(tzv. Zákon konopí do lékáren) a 273/2013 Sb. Poznámka právně-odborná: Zákonem Cannabis do lékáren č. 50/2013 Sb. byl od. 1.4.2013 v § 24 písm. b) ZoNL ve spojitosti s vyhláškou MZ ČR č. 221/2013 Sb. de iure zakázán výzkum léčebných účinků Cannabis a poskytování jiných produktů Cannabis, než jen Cannabis flos. Zdroj kardinálního porušení práva EU a ČR: Lisabonská smlouva a Listina základních práva a svobod
3.     Cannabisterapie není trestný čin pro absenci společenské nebezpečnosti/škodlivosti. Zdroj: Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36).
4.     Zavedení odrůd Cannabis do odrůdových knih členských zemí EU probíhá na základě měření obsahu THC v Cannabis dle právně závazné evropské normy. Zdroj práva EU: Příloha č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Doplňující právní zdroj:  Česká republika má pro obchodovatelný produkt (Cannabis) v § 2 písm. d) v platném znění ZoNL tři zcela odlišné definice obchodovatelného produktu (Cannabis) na obsah účinných léčivých látek (kanabinoidy CBD a THC uvedené v lékopisech EU i ČR). Definice Cannabis dle ZoNL zní: 1) Kvetoucí vrcholík, 2) Plodonosný vrcholík a 3) Celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku. 
5.     Česká republika nemá i přes vstup do EU dne 1. 5. 2004, kdy již byl na trhu EU  Cannabis a jeho produkty obchodovatelným farmaceutickým produktem, v rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod, žádnou právně závaznou metodickou normu pro měření obsahu THC v Cannabis, jehož neoprávněná výroba, držení a distribuce (nebo též propagace) podléhá trestní sankci dle §§ 283-286 trestního zákoníku: Zdroj Policie ČR: http://konopijelek.blogspot.cz/2013/05/policie-meri-thc-v-konopi-v-rozporu-se.html Doplňující zdroj:  Ústavní soud ČR dne 23.7. 2013 s účinností od 1.8.2013 pod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 s odkazem na porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod zrušil v roce 2011 novelizované vládní nařízení č. 455/2009 Sb., které určovalo tzv. větší než malé množství pro účely § 289 odst. 2  trestního zákoníku, které v novelizované příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definovalo nově Cannabis způsobem odpovídajícím nezávaznému pracovnímu postupu měření obsahu THC v Cannabis navrženého Kriminalistickým ústavem Policie ČR, který je v rozporu se všemi třemi definicemi dle ZoNL i evropskou právní normou. Do 31.12.2011 byla v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definice Cannabis uvedena jako „celý objem (hmotnost) rostliny Cannabis“. Jak je doloženo ve výše uvedeném odkazu, policie uvedla, že ji legislativní změny v této oblasti nezajímají a nemusí se jimi řídit.
6.     Právní norma členské země EU jako např. technický předpis a jiné požadavky na výrobky dle Směrnice 98/34/ES, která nebyla při novelizaci normy od vstupu členské země do EU notifikována dle povinnosti práva EU, je neúčinná - nevymahatelná. Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU: č.j. C -194/ 94 a C-390/99. Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti dle Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05. Zdroj ZoNL: Jako technická ustanovení (a jiné požadavky na výrobky) ZoNL ve smyslu Směrnice 98/34/ES lze označit ustanovení upravující pěstování a zacházení (získávání, skladování, zpracování) a distribuci Cannabis bez limitu a s limitem obsahu léčivé látky THC (a CBD), konkrétně § 5, odst. 5, § 8, § 15, písm. e), § 24 odst. 1, § 24 písm. a), 24 b) a § 29 ZoNL v platném znění.  Novelizace předmětných ustanovení ZoNL od vstupu ČR do EU dne 1.5.2014 byly následující:        A)      zacházení a distribuce Cannabis bez povolení úřadů dle § 5, odst. 5 novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., B)   zacházení a distribuce Cannabis s povolením úřadů dle § 8 novelizováno zákony č. 362/2004, 74/2006, 124/2008, 141/2009 a 273/2013 Sb., C)  speciální zacházení s Cannabis s povolením úřadů dle § 15 písm.e) novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., D) pěstování, zpracování a distribuce Cannabis s povolením úřadů dle §§ 24 písm. a) a 24 odst. 1 a § 24 b) novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., E) pěstování Cannabis bez povolení úřadů do 100m2 osevní plochy/právnickou - fyzickou osobu nebo nad 100m2/osobu s povolením úřadů dle § 29 novelizováno zákony č. 362/2004, 141/2009, 291/2009, 18/2012, 167/2012, 50/2013 a 273/2013 Sb. Doplňující právní zdroje: Rozhodnutí MZ ČR ze dne 7.11. 2013 č.j. MZDR 40243/2013 potvrzuje první notifikaci ZoNL dle povinnosti Směrnice 98/34/ES od vstupu do EU novelizací ZoNL zákonem č. 273/2013 Sb. pod č.j. 2012/329/CZ, viz databáze TRIS. K tomu: V ČR a EU neexistuje odrůdová kniha Medical Cannabis. MZ ČR dne 7.11. 2013 v rozhodnutí č.j. MZDR 40243/2013 uvedlo, že notifikovalo u Evropské komise pod č. 2013/288/CZ vyhlášku MZ ČR č. 221/2013 Sb. ustanovující jako zákonné pouze a jen 4 odlišně složené genetiky Medical Cannabis producenta ze země EU. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 11. 2013 č.j. MZDR 40243/2013 je uvedené na http://ustavnisoud.blogspot.cz/2013/12/priloha-6.html Poznámka nejen odborná a etická: Tendr Státního ústavu pro kontrolu léčiv dle §§ 24 odst. 1, 24 písm. a) a 24 písm. b) ZoNL (pro 100 velmi bohatých občanů) žádá od září 2014 dodat nejméně léčivou genetiku ze 4 vyhláškou MZ ČR č. 221/2013 Sb. uvedených genetik s poměrem 19 % THC a méně než 1% CBD.
7.     Povinnost soudů členské země EU položit stranami sporu žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU ve věci výkladu práva EU je dána čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Doplňující zdroj: Nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012.
8.     V případě porušení práva EU je nutné přiznat náhradu škody. Zdroj: Soudní dvůr EU, č.j. C-224/01 (Köbler)
V Olomouci 18.8.2014, tzn. v den 5 výročí první nezákonné konfiskace výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově.
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Capo di tuti capi CannabisTherapy