NSZ, 9.4.2012Vážený pan nejvyšší státní zástupce  Pavel Zeman, Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 4, 660 55 Brno

Vážený pan policejní prezident Petr Lessy, Policejní prezidium, Strojnická 27, 170 89 Praha 7


Vážení panovéObracíme se na vás s naléhavou žádostí a prosbou o vaši osobní podporu v zajištění policejní spolupráce a ochrany v příloze uvedené věci, kterou – i přes důkazy o systémově páchaných zločinech proti lidskosti - opakovaně žádáme od roku 2008, leč marně. V roce 2008 byl adresátem žádosti ministr vnitra Ivan Langer, nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, dále Oldřich Martinů, Martin Pecina, Michael Kocáb, Radek John a řada dalších ministrů a vysokých státních úředníků: http://konopijelek.blogspot.com/2012/02/7-stiznost-policejnimu-prezidentovi.htmlSrdečně vás zveme na premiéru českého dokumentu „Rok konopí“ 19.dubna 2012 ve 20.00 hod. v kině Bio Oko, Františka Křížka 15, Praha 7 za účasti předního světového vědce léčivých kanabinoidů Ondřeje Lumíra Hanuše z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Více na http://www.rokkonopi.cz/  Děkujeme vám za váš osobní zájem a účast a předem děkujeme za vaše vyjádření.

V Olomouci dne 9. dubna 2012

Manželé František a Jana Dvořákovi, Za vodojemem 4, 772 00 Olomouc,www.konopijelek.cz

------------------------------Vážený pan JUDr. Vladimír Váňa
Vedoucí Okresního soudu v Prostějově
Havlíčkova 2936/16, 797 09  Prostějov

Vážená paní JUDr. Naděžda Kezniklová 
Vedoucí státní zástupce OSZ Prostějov
Rejskova 14, 796 85 Prostějov

Vážený pan plk. Mgr. Pavel Novák
Vedoucí Policie ČR obvodu Prostějov
Újezd 12, 796 77 Prostějov

Věc: žádost o zajištění policejní ochrany výzkumnické farmy léčivých genetik konopí v majetku manželů Dušana a Radomíry Dvořákových v Ospělově (798 55 Ospělov 6) k zajištění ochrany života, zdraví a majetků občanů v mezinárodním výzkumném programu „Konopí je lék“ v souladu s § 2 zákona o policii, § 31, odst. 1 trestního zákoníku, § 5, odst.5 a § 29 zákona o návykových látkách, Článku II a III, zejména § 8 písm. a) a písm. b) a § 9 ods. 4) písm. b) zákona o zdraví lidu.

Vážený pane Váňo, vážená paní Kezniklová, vážený pane Nováku

Obracíme se na vás s laskavou žádostí a prosbou o vaši urgentní koordinační schůzku a vydání rozhodnutí k zajištění policejní ochrany výzkumného programu „Konopí je lék“ v okrese Prostějov marně žádané od roku 2008 ministrovi vnitra a od roku 2009 opakovaně policejnímu prezidentovi a členům vlády, jak vaše státní instituce Mgr. Dušan Dvořák opakovaně informoval.

V letech 2009 – 2011 OČTŘ Prostějov se souhlasem OS Prostějov znehodnotily v Ospělově na výzkumnické farmě veškerou úrodu léčivého konopí a způsobily tak předčasnou a bolestnou smrt a vážné zdravotní poškození stovek občanů, jak OS Prostějov 11. května 2011 do spisu 2T 65/2011 doložil i lékař, soudní znalec MUDr. Radek Matlach a Mgr. Dušan Dvořák doložil OS Prostějov s MUDr. Irinou Huberňákovou pravděpodobně první kazuistiku na světě o vyléčení tzv. diabetické nohy konopnou mastí z výzkumného programu „Konopí je lék“ (amputace se týká až 3000 občanů, je registrováno přes 800 tisíc diabetiků), společně s MUDr. Věrou Krukovou u OS Prostějov v roce 2010 referovali v rámci 2T 104/2010 o vyléčení Parkinsonovy choroby léčivým konopím, s Mgr. Robertem Nováčkem o stabilizaci progresivní potroušené sklerózy, s MUDr. Janou Budařovou a onkologicky nemocnou Olgou Novotnou o úspěšné léčbě rakoviny, což dokládáme v odkazu na práci předního světového vědce léčivých kanabinoidů Ondřeje Lumíra Hanuše z Hebrejské univerzity a kolegy Mgr. Dušana Dvořáka, který vysvětluje, proč léčivé konopí léčí rakovinu nejen paliativně, ale některé typy rakoviny i kauzálně, jak OS Mgr. Dušan Dvořák opakovaně zdůrazňoval včetně úspěšné léčby vlastního chronického onemocnění dlouhodobě neúspěšně léčeného zdravotnickým systémem, viz http://konopijelek.blogspot.com/2012/03/konopi-rakovina-ondrej-lumir-hanus.html
 
S ohledem na vaši znalost vysokých odborných kompetencí Mgr. Dušana Dvořáka jako zakladatele odborné společnosti Konopí je lék,o.s., zakladatele cannabisterapie a spoluzakladatele adiktologie garantovanou českými, zahraničními a mezinárodními odbornými autoritami, vládami, primátorem města Olomouce, především pak lékaři a stovkami nemocných, minimální rizika a vysokou bezpečnost léčivky konopí splňujeme potřebné náležitosti legálního jednání dle § 31, odst. 1 trestního zákoníku, rovněž tak článku 23 LZPS.  Jednáme současně v souladu s mezinárodními úmluvami a ústavními zákony: Úmluvou OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988, která jasně sděluje, že účastnické země úmluvy mohou své zákony upravit tak, aby byly v souladu s ústavním pořádkem a nebyla systémově zneužívána policie na nemocných a porušovány ústavní zákony, zejména pak čl. 1, čl. 4 odst. 4,  čl.  15 odst. 2, čl. 23, čl. 31 , čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Dalšími mezinárodními úmluvami, která chrání práva občanů před zneužíváním státních orgánů v předmětné věci je Úmluva o lidských právech a biomedicíně publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv sdělením MZV č. 96/2001 Sb.m.s., zejména pak Kapitoly 1, články 1-3, Listina základních práv Evropské unie ze dne 14.12.2007 jako součásti Lisabonské smlouvy, zejména pak Kapitoly 1, články 1-4 a dále například Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“

Analýzy kanabinoidů léčivého konopí ve výzkumném programu „Konopí je lék“  roce 2009 – 2010 prováděla Hebrejská univerzita, v letech 2010 – 2011 Kriminalistický ústav a roce 2012 Ústav soudního lékařství FN Olomouc. Jak je ze spisů u OS Prostějov 2T 104/2010 a 2T 65/2011 ověřitelné, zájemci o vstup do výzkumného programu tak činí na základě svobodného rozhodnutí a písemného vyjádření a spolupráce s ošetřujícím lékařem (kasuistiky), kdy jim stávající zdravotnický systém nemůže pomoci, anebo používá léčivé látky vysoce ohrožující zdraví daných občanů s řadou negativních účinků. Léčivé kanabinoidy jsou uvedeny v lékopise, avšak výzkum optimální synergie a poměrů kanabinoidů probíhá dodnes na celém světě. 

Apelujeme tímto současně na vaši lidskost a soucit a víru v demokratické uspořádání naší země a právní stát, neboť důkazně víme, že společně doložíme vysoký společenský prospěch a věříme, že již nikdy nebude v okrese Prostějov na občanech kvůli léčivému konopí zneužita Policie ČR a hrubým způsobem porušen § 2 zákona o policii a řádní občané kriminalizovaní jako nějací zločinci, dealeři drog a prodejci marihuany a šiřitelé toxikomanie, což sami odsuzujeme. 

Děkujeme. 

Ing. František Dvořák, 10. 4.1936 a Jana Dvořáková, 20.3. 1939, společně bytem Za vodojemem 4, 772 00 Olomouc jako spoluzakladatelé, mecenáši a účastníci výzkumného programu „Konopí je lék“, rodiče Mgr. Dušana Dvořáka 

V Olomouci 9. dubna 2012