NSZ, 26.9.2012Nejvyšší státní zastupitelství v Brně

V kopii na vědomí zainteresovaní: VSZ Olomouc, KSZ Brno, OSZ Prostějov, OS Prostějov, Ombudsman, Advokátní kancelář etc.

Věc: Stížnost na postup VSZ Olomouc, KSZ Brno, OSZ Prostějov a žádost o nařízení projednání věci z podnětu OSZ Prostějov u OS Prostějov dne 6.listopadu 2012, jak je uvedeno níže

Podavatelé stížnosti a žádosti: Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962 a Radomíra Dvořáková, narozena 18.5.1963, společně bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc

Odůvodnění: Dne 5.7. 2012 podala podavatelka stížnosti a žádost Radomíra Dvořáková podnět ministru spravedlnosti pro porušení zákona OS Prostějov a KS Brno (viz příloha) ve věci odmítnutí náhrady způsobené škody v odvolacím řízení u KS Brno, kdy se neúspěšně dovolávala svých práv. 

Ministerstvo spravedlnosti dalo stížnost Radomíry Dvořákové prošetřit Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci a toto 18.7. 2012 podavatelce podnětu sdělilo, že přezkumné řízení připojilo k již šetřenému přezkumnému řízení u VSZ Olomouc ve věci porušení zákona danými soudy vůči jejímu manželovi Dušanu Dvořákovi (viz příloha), kdy porušení zákona OS Prostějov a KS Brno vůči Dušanu Dvořákovi žádalo od 18.května 2012 prošetřit mnoho nevládních organizací, odborníků z ČR a zahraničí a občanů, viz http://podporujeme.blogspot.cz/

Dne 10.září 2012 však VSZ Olomouc přezkumné řízení zastavilo šetřit s odůvodněním, že OSZ Prostějov dalo podnět na obnovu řízení k OS Prostějov ve věci Dušana Dvořáka pro jeho právní nezpůsobilost a toto jednání má proběhnout 6.listopadu 2012 a to nikoliv kvůli hrubým porušením zákonů soudy, ale pro údajnou právní nezpůsobilost Dušana Dvořáka nedoloženou žádným diagnostickým vyšetřením či rozhodnutím soudu. Proti takovémuto postupu podali manželé Dvořákovi ministrovi stížnost a doložili seznam porušení zákona OS Prostějov a KS Brno (viz příloha)

Zastavením přezkumného řízení VSZ Olomouc však není možné prošetřit nezákonný postup soudů vůči Radomíře Dvořákové, neboť věc byla vedena pod jednou spisovou značkou a ta byla bez dalšího opatření předána jako zastavená k prošetření ministerstvu spravedlnosti. Současně pak danou věc Radomíry Dvořákové a způsobené škody rozhodnutími OS Prostějov  a KS Brno nepodalo OSZ Prostějov v rámci obnovy řízení s Dušanem Dvořákem k jednání 6.listopadu 2012 u OS Prostějov.

Žádáme proto Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, aby zastavené přezkumné řízení Radomíry Dvořákové u VSZ Olomouc NSZ nařídilo OSZ Prostějov připojit při obnově soudního procesu u OS Prostějov s Dušanem Dvořákem a věc byla vyřešena komplexně a najednou, neboť ministerstvo spravedlnosti k stížnosti na zastavené přezkumné řízení a obnovu procesu u OS Prostějov ve věci Dušana Dvořáka a jeho údajné právní nezpůsobilosti uvedlo, že zde bude moci Dušan Dvořák (a jeho advokátka) rovněž uplatnit důkazy o porušení zákona OS Prostějov a KS Brno v dané kauze a domáhat se práv chráněných zákony.

K tomu dodejme, že KSZ Brno již od 14.července 2012 bez jakéhokoliv dalšího opatření vede podnět na porušení zákona vedoucí státní zástupkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděždy Kezniklové, která ve výše uvedené věci při způsobení enormních škod a utrpení jednáním OSZ Prostějov uvedla Policejnímu prezidiu PČR v roce 2011 vědomě nepravdivé údaje, když policejní prezidium žádalo věc prošetřit na základě podnětů nevládních organizací. Stejně tak není dodnes šetřena nezákonná činnost prostějovského státního zástupce Mgr. Ivo Černíka, kterého jeho nadřízená kryje, a KSZ Brno tyto podněty dává prošetřit zpět OSZ Prostějov, což považujeme za střet zájmů. K tomu dodejme, že když bývalý prostějovský policejní ředitel v novinách i na internetu v září 2011 šířil hrubě nepravdivé pomluvy na Dušana Dvořáka, Policie ČR v okrese Prostějov se se souhlasem OSZ Prostějov vyloučila věc prošetřit pro podjatost a když stížnost Dušana Dvořáka na zastavené policejní šetření předané OSZ Přerov zpět na OSZ Prostějov vůbec nešetřilo, KSZ Brno podanou stížnost na OSZ Prostějov podalo k vyšetření zpět na OSZ Prostějov a tato stížnost je od července 2012 bez jakýchkoliv opatření a šetření policie u OSZ Prostějov, protože prostějovská policie se vyloučila pro podjatost věc šetřit již v roce 2011!

Takovéto jednání státních zastupitelství by mělo Nejvyšší státní zastupitelství jednoznačně odsoudit a dozorovat, neboť není v souladu se zákonem o státním zastupitelství a důkazem právního jednání státního zástupce v demokratické zemi. 

Prokuratury již byly před 20 roky zrušeny, návyky nikoliv.

S pozdravem pěkného dne stížnost a žádost dne 26. září 2012 podávají

Dušan a Radomíra Dvořákovi