NSZ, 26.8.2012 a 11.12.2012


Důležitý je především bod 3) zde odkaz na sdělení ministerstva spravedlnostiMinisterstvo spravedlnosti, Evropská komise, VSZ Olomouc


Věc: Doplnění k CHAP (2012) 00282 a VZZ 31/2012 a stížnost na Nejvyšší státního zastupitelství v Brně na neřešení závažného trestního podnětu a korupci zaměstnanců Národní protidrogové centrály Policie ČR ve věci projektu „Marihuana do lékáren“ , kterou NSZ v Brně nepovažuje za trestnou činnost a předává trestní podnět alibisticky NSZ v Olomouci pouze v rámci přezkumného řízení VZZ 31/2012. Odůvodnění: NSZ V Brně, jak dokládám níže v odpovědi1 NZZ 69/2012 – 140, odmítá nechat prošetřit, který český státní orgán byl od vstupu ČR do EU v roce 2004 odpovědný za sdělení občanům technického předpisu, jak konkrétně občané bez profesionální laboratoře na měření kanabinoidů v konopí v ceně orientačně 15 milionů korun poznají, když pěstují a zpracovávají legální konopí v souladu se zákonem o návykových látkách, paragraf 29 a paragraf 5, odstavec 5 bez nutnosti hlášení úřadům do 100m2 pěstitelské plochy na občana, jak občané poznají, že jimi pěstované konopí v den posledního možného měření THC v legálním konopí, jak určuje evropský právo pro Evropskou odrůdovou banku jako nejpozději 10. den do odkvětu, jak občané poznají, že pěstují legální konopí a jeho křížence, aby se nedopouštěli trestné činnosti!


Policie ČR, OSZ a OS nejen v Prostějově byla informována, že policie není oprávněna zneuctívat, mrzačit a okrádat občany, což opět 30.srpna 2012 členům mezinárodního výzkumného programu „Konopí je lék“ na výzkumnické farmě manželů Dvořákových v Ospělově (798 55, Ospělov 6) již po čtvrté provedla a celkem od roku 2009 znehodnotila přes 2000 rostlin legálního konopí, protože 10. den po odkvětu nabere rostlina konopí vždy ve vrcholíku nad povolený limit 0,3% THC určený evropským věstníkem jako poslední možný den měření THC, což ovšem neznamená, že se občané dopouštějí trestné činnosti, ale naopak policie ČR měří konopí legálních odrůd v rozporu s evropským právem, které je však pro ni závazné! Konopí s obsahem THC ve vrcholíku kolem 5-7% THC v době dozrání legální odrůdy a usušení konopí je zcela přirozeným přírodovědně odůvodněným jevem a nejedná se o marihuanu nebo hašiš, jak na kasuistice s konopím 1,5% THC doložitelně a záměrně nepravdivě uvedla Národní protidrogová centrála Policie ČR v listopadu 2011 Vládě ČR a vystavila tak zcela vědomě občany i veřejné rozpočty dalším škodám a nezákonnému jednání policie!Sdělte, jak Ministerstvo spravedlnosti ČR bude jednání Nejvyššího státního zastupitelství v Brně řešit a jaká přijme nápravná opatření!


Dne 3. září 2012


 S pozdravem

Děkuji za Váš zájem a jsem s pozdravem a přáním pevného zdraví 


 Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc


Příloha: Odpověď NSZ v Brně a podnět 


Zveřejněno na blogu Open Royal Academy na http://konopijelek.blogspot.cz/, odborný garant Open Royal Academy pro Střední Evropu Dušan Dvořák

Nejvyšší státní zastupitelství

odbor mimořádných opravných prostředků

___________________________________________________

660 55  Brno, Jezuitská 4datová schránka: 5smaetu

                                      

Brno 28.8.2012

1 NZZ 69/2012 - 140Pan

Dušan Dvořák


_______________________

 Sdělení

 Nejvyšší státní zastupitelství obdrželo dne 26.8.2012 Vaše e-mailové podání s předmětem: CHAP (2012) 00282, NZZ 69/2012. VZZ 31/2012 a důkazy k trestnímu podnětu na „odborníky“ projektu „Marihuana do lékáren“ v České republice. Uvedené podání bylo podle svého obsahu a v kontextu s dalšími Vašimi podáními posouzeno jako doplnění Vašeho podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona v trestní věci obviněného Miloslava Tetoura vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 20 T 45/2011.

 K tomuto Vašemu podání sděluji, že Nejvyšší státní zastupitelství ve věci pro účely přezkumného řízení shromažďuje písemné materiály, na jejichž základě bude možné posoudit důvodnost Vašeho podnětu, stejně jako podnětů dalších osob. Po přezkoumání věci bude spisový materiál společně s naším návrhem podle § 466 trestního řádu předložen ministru spravedlnosti k zaujetí konečného stanoviska. O výsledku přezkumného řízení a stanovisku ministra spravedlnosti budete vyrozuměn písemně Ministerstvem spravedlnosti ČR.

 Pokud v podnětu namítáte nesprávnost postupu policejního orgánu v Prostějově v blíže neuvedených trestních věcech, nebylo na základě Vašeho podání učiněno žádné opatření, neboť je z něj patrno, že bylo adresováno rovněž věcně a místně příslušnému Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, k jeho sp. zn. VZZ 31/2012.

  

JUDr. Michal Basík v. r.

státní zástupceZa správnost vyhotovení: Bc. Vrbík

Od: Vrbík Marek <Vrbik@nsz.brn.justice.cz>
Datum: 3. září 2012 7:57
Předmět: Sdělení
Komu: artlanguagefactory@gmail.comPodnět:


Evropská komise v Bruselu a Praze, NSZ v Brně a VSZ v Olomouci
Věc:  CHAP  (2012) 00282,  NZZ 69/2012,  VZZ 31/2012 a důkazy k trestnímu podnětu na „odborníky“ projektu „Marihuana do lékáren“ v České republice


Přiložte prosím další důkazy o porušení úmluv OSN, evropského a českého práva českými státními orgány šetřené u Evropské komise sp. zn. CHAP  (2012) 00282 a ČR v rámci přezkumného řízení sp. zn. NZZ 69/2012 (Miloslav Tetour),  sp. zn. VZZ 31/2012 (Dušan a Radomíra Dvořákovi). 


 Zde níže je v odkazu složení komise českých „odborníků“ zločinu „Marihuana do lékáren“ z Centra adiktologie a další jako NPDC., které se kryje s předkladateli odůvodnění pro Vládu ČR ke změně trestního zákoníku a „legalizaci“ změny policejného měření THC v konopí od 1.ledna 2012 na základě argumentace o výrobě a distribuci drog z konopí s 1,5% THC vydávaného „odborníky“ za údajnou nebezpečnou marihuanu http://konopijelek.blogspot.cz/2012/07/centrum-adiktologie.html


Zde uvádím seznam údajných „odborníků“ na léčbu konopím ve farmapetici Léčebné konopí z roku 2011 - podvodníci z Centra adiktologie a jeho satelitů jako jsou Miovský, Zábranský, Kubů, Běláčková nebo také tehdejší předsedkyně Legalizace Gabrielová uvedená však jako členka Konopy, která tu korupci kryje za občanský sektor a nemocní jako v petičním výboru uvedená Martina Kafková vůbec netušili, jak budou zneužiti zkorumpovanými „odborníky“ http://www.lecebnekonopi.cz/catalogue/detail/1/1/Peticni-vybor


Zde v níže uvedeném odkazu je odpověď Ministerstva spravedlnosti ČR ke změně měření THC v konopí a celé zdůvodnění údajné nezbytnosti změny trestního zákoníku a nařízení vlády na základě doporučení „odborníků“ od 1.ledna 2012 vyžádané od ministerstva spravedlnosti dle zákona 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím jako doložitelně důkazně záměrně právně vadný, odborně i ekonomicky nepravdivý materiál pro Vládu ČR působící další morální a materiální škody na občanech a rozpočtech Jde o klíčový důkaz sdělený Ministerstvem spravedlnosti ČR ke změně měření THC v konopí Policí ČR od 1.1.2012, které bylo ČR opět nenahlášeno dle povinnosti vyplývající ze směrnice 98/34 ES, jak doložil v březnu 2012 poslancům a senátorům Parlamentní institut, čili je zákon právně neúčinný – neplatný, což jsme Evropské komisi i státním zastupitelstvím a vládě doložili opakovaně. Zdůvodnění „odborníků“ dokládá důkazy, že do 1.1.2012 bylo měření THC v konopí prováděno policií vždy v rozporu s trestním zákoníkem, kdy Policie ČR měřila THC pouze z usušeného vrcholíku dle metodiky OSN pro pašeráky drog nikoliv z celého objemu rostliny konopí, jak uváděl trestní zákoník ve vládním nařízení do 1.1.2012. 


V listopadu 2011 tuto neveřejnou policejní metodiku na základě nepravdivých podkladových materiálů zkorumpovaných „odborníků“ Národní protidrogové centrály, Centra adiktologie a dalších „odborníků“ a subjektů zainteresovaných na korupci „Marihuana do lékáren“ záměrně mylně informovaná Vláda ČR „překlopila“ do trestního zákoníku změnou nařízení vlády a opět bez notifikace ES. Orgány činné v trestním řízení svou dosavadní nezákonnou činnost od 1.1.2012 jakoby „legalizovaly“, ovšem opět v rozporu úmluvami OSN, evropskými i českými zákony. Komise „odborníků“ zcela ignorovala právní fakt, že evropský věstník pro registrované odrůdy konopí jasně uvádí, že se THC v konopí se smí měřit ve vrcholíku maximálně do 10 dne do odkvětu!  „Odborníci“ pro tvorbu nařízení vlády ke změně měření THC velmi dobře věděli, že v dalším období po 10 dnu po odkvětu do konce sklizně a po usušení nabere THC ve vrcholíku u konopí u registrovaných odrůd (tzv. technické konopí) vysoce nad zákonný limit 0,3% THC a každý pěstitel konopí je tak od 1.1.2012 de iure těžký zločinec a kriminálník. Cílem změny vládního nařízení a trestního zákonku bylo jen a jen lživě občanům České republiky tvrdit, že občané nesmějí do 100 m2 i nad 100m2 pěstovat ani legální odrůdy konopí (a na Slovensku že dokonce nesmějí pěstovat konopí bez žádosti o dotaci a dalšího ruinování veřejných prostředků podle známého korupčního hesla „na dotaci není právní nárok“!). Komise „odborníků“ velmi dobře věděla, že to, co se na černém trhu prodává jako tzv. marihuana má nezřídka přes 20% THC ve vrcholíku rostliny konopí a může být skutečně někdy i rizikovou drogou zvláště pak pro odborně nepoučené občany (stav paniky), i když se smrtelným rizikem alkoholu nebo běžnými jedovatými léky v lékárnách to však nelze nikdy srovnávat. 

 „Argumentačně“ výše odůvodněná změna nařízení vlády a trestního zákoníku uvedená v případové studii Národní protidrogové centrály s 1,5% THC v konopí jako důkaz záchytu tzv. marihuany je lež a takové konopí je jako marihuana neprodejné a nepoužitelné, což „odborníci“ NPDC, Centra adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy atd. velmi dobře ví!  Změna vládního nařízení a trestního zákoníku k odrůdám konopí a měření THC platná od ledna 2012 je však v hrubém právním rozporu s paragrafy 5 a 29 zákona o návykových látkách, které pěstování a zpracování konopí svolují bez hlášení úřadům občanům činit, přičemž opakuji, ani jedna novelizace zákona o návykových látkách nebyla nikdy notifikována dle 98/34 ES s tragickými dopady na občany a státní rozpočet. 


K ochraně drogové a farmaceutické mafie je to však dobrý krok „odborníků“ proslavených „opomenutími“ z kauzy Diag Human v situaci, kdy je v rozporu s právem EU Českou republikou systémově bojkotováno přijetí zákona o úřednících, kteří v ČR jakoby za nic odpovědní nejsou a ze všech podvodů se vylžou „opomenutím“!


Chci rovněž uvést tento podnět k prošetření odpovědnosti právního stavu ČR (a SR):

Jistě nebude Evropské komisi těžko zjistit, jaký český (slovenský) úřad, kromě „odborníků“ Národní protidrogové centrály Policie ČR, Inspektorátu omamných a psychotropních látek MZ ČR měl v roce 2004 při vstupu do EU na odpovědnost notifikaci technických přepisů dle povinnosti evropské směrnice 98/34 ES. Jistě jde snadno dohledat, který český úřad, kromě Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR v roce 2004 a vstupu do EU ve vládě Vladimíra Špidly kromě zločince, podvodníka, místopředsedu vlády a ministra vnitra a pozdějšího premiéra, dnešního „advokáta s imunitou“ Stanislava Grose, viz  http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/vladimir-spidla/prehled-ministru-24636/ byl za dodržování evropského i českého práva odpovědný stejně jako dnešní ministr financí Miroslav Kalousek, u jehož úřadu (celní správa) se mj. hlásí pěstování konopí na ploše nad 100m2/občana. Na Miroslava Kalouska jsem  již v roce 2005 podal trestní oznámení za tyto enormní škody na občanech a rozpočtech jako na tehdejšího předsedu rozpočtového výboru a předsedu vládní KDU-ČSL, které bylo pražským obvodním státním zastupitelstvím v roce 2005 zakázáno šetřit, stejně jako šetření náměstka ministra vnitra a dalšího enormního zločince prolhané lidovecké „Války proti drogám“ Jiřího Vacka, proslaveného lžiinženýra a pravou ruku Miroslava Kalouska na ministerstvu vnitra, důkaz zdeŘeditel Národní protidrogové centrály Policie ČR Jakub Frydrych mi osobně v roce 2010 sdělil následující nepravdivé právní řešení k pěstování a zpracování konopí pro členy mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ a pěstitele konopí obecně.


Stalo se tak na schůzce v Praze v Cafe Thearapy ve Školské ulici před vzdělávací akcí na mezinárodní Den pro lidská práva 10. prosince 2010 v Edukativní konopné klinice, které jsem zakladatelem. Ředitel Frydrych absolvoval v roce 2010 za mé asistence a příspěvků včetně vypískání zločince, zloděje a exministra vnitra Ivana Langera, dnes také advokáta s imunitou, 2 právně, odborně a ekonomicky významné mezinárodní konference o „drogové politice“ v dubnu a říjnu v Praze. Neoficiální schůzka s ředitelem Frydrychem byla konaná na podnět policejního prezidenta kvůli zajištění policejní ochrany členů mezinárodního výzkumného programu „Konopí je lék“, kterou jsem však s Jakubem Frydrychem jako schůzku neoficiální přes rok odmítal uskutečnit, protože se jeho odbor ochranou osob a ochranou svědků nezabývá a členové mezinárodního výzkumu opakovaně žádali Polici ČR, Vládu ČR, Parlament a Senát o kompetentní odbor policie a především o spolupráci.


Jakub Frydrych mi v prosinci 2010 před velmi důležitou schůzkou s dnešní ministryní pro korupci a právničkou Karolínou Peake a členkou komise pro projekt „Marihuana do lékáren“ (schůzka k ochraně členů výzkumu, notifikaci zákona dle 98/34 ES a sdělní podnětů na konkrétní systémovou korupci evropských fondů na MPSV ČR v lednu 2011 v parlamentu) řekl, Jakub Frydrych mi zcela vážně opakovaně sdělil, že policisté a státní zástupci nyní znají aplikaci paragrafu 31, odstavec jedna trestního zákoníku – přípustné riziko pro pěstitele a zpracovatelé léčivého konopí a jejich beztrestnost, pokud neextrahují z konopí pryskyřice THC (dronabinol), což 99% občanů neumí a my to nečinili, jak Jakub Frydrych důkazně opakovaně věděl stejně jako prostějovský soud, státní zastupitelství a policie, kteří nejen naši rodinu roky vláčí v trestních řízeních. Jenže právní řešení uvedené ředitelem NPDC byla lež, kterou státní zastupitelství, policie a soudy dodnes zcela ignorují obecně včetně policistů NPDC.  


Kdyby to byla pravda, proč by například v době slavnostního otevření provozu Edukativní konopné kliniky 11. září 2010 nechali policisté NPDC Policie ČR v Praze znehodnotit důkazy „pachatelům“  trestného činu, jak mi Jakub Frydrych na schůzce v prosinci 2010 nezapřel? 


Tito „pachatelé, synové těžce nemocné matky s roztroušenou sklerózou museli přivezeni údajně přímo z vazby na příkaz policistů zakopat a okamžitě znehodnotil 3 z 8 rostlin léčivého konopí, aby na zahradě „pachatelů“ mohlo zůstat jen pod přestupkem 15.000 Kč pěstovaných dalších 5 rostlin konopí a věc nebyla kvalifikována jako trestný čin!


A nyní se znalostí paragrafu 5 a 29 a měření THC v konopí dle trestního zákoníku z celého objemu rostliny, což policie vždy ignorovala, můžete prošetřit:

·        Těch 5 rostlin konopí na zahradě „pachatelů“ pak policisté sklidili nebo nechali na zahradě pro nemocnou paní dozrát k údajné výrobě a distribuci drog?

·        Počkali si policisté, až synové nemocné matky konopí sklidí a obžalovali ty syny, nebo je neobžalovali z výroby a distribuce drog s trestní sazbou nejméně pět let?

·        Policisté nemocné paní a jejím synům zničili, nebo nezničili život?

·        Propustili nebo nepropustili ty syny z vazby, odkud je policisté převezli, aby osobně zničili důkazy k jejich údajné trestné činnosti?


V každém případě policisté celou rodinu extrémně zneuctili a nezákonně krátili na garantovaných právech občana EU i ČR a sami policisté tento paragraf 31,odst. 1 neaplikovali s naprosto tragickými důsledky včetně desítek či možná stovek sebevražd a tisíců zmrzačených a zabitých občanů do dnešních dnů. 


Další příklad. Prostějovská policie dokonce s opakovaným souhlasem soudu (!) od roku 2009 – jinak to řící nejde - ukradla na naší výzkumnické farmě v Ospělově stovky kil legálního léčivého konopí a měřila THC vždy jen z vrcholíku a bez ohledu na 10 den do odkvětu. V roce 2011 rovněž ukradla přes 5 kilo masti z léčivého konopí, které mohly před amputací zachránit končetiny cca 5 diabetikům, což soudci i policisté a státní zástupci dobře věděli, a do protokolu mnou vyžádaného dle zákona 106/1999 Sb. Kriminalistický ústav, který zcela absurdně a bez opory v zákoně měřil na podněty státních orgánů masti na THC, což není žádná trestná činnost vyrábět ve výzkumu masti, napsal, že si se souhlasem prostějovské policie a OSZ masti policisté Kriminalistického ústavu nechali na další pokusy, a to jsem ještě nebyl ani obviněn a z první sklizně, za kterou jsem byl odsouzen, chybělo v zápisu skoro 300 kilo konopí?! Přitom ve výzkumu „Konopí je lék“ nám zdarma měřil složení konopí na THC i na CBD pan doktor Tomíček z Kriminalistického ústavu!


Policisté ukradnou majetky občanů i výsledky letitých snah výzkumu a namísto toho, aby chránili občany, jak jim ukládá zákon, a sami se případně namáhali vypěstovat konopí a udělat kvalitní konopnou mast na řadu nemocí, ale Generální inspekce českých policejních sborů toto odmítá šetřit stejně jako Útvar odhalování organizovaného zločinu, což lze doložit čísly jednacími odpovědí z roku 2012 včetně opakovaných odpovědí Národní protidrogové centrály Policie ČR, že nedošlo k žádnému trestnému činu! 


Zde nabízíme jako vždy právní řešení:

Jde o právní návrh, který si od nás 26. 7. 2012 na osobně ministrem vyžádané schůzce žádal ministr zdravotnictví Leoš Heger, aby vědomé mrzačení občanů a „jednání zapomnětlivých úředníků“ s nenotifikací dle 98/34 ES eliminoval. K tomu bez okolků dodejme, že evropský Soudní dvůr 12. července 2012 vydal rozsudek C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS), kterým zakázal monopol odrůdové banky s registrovanými odrůdami rostlin a povolil rovněž pěstovat necertifikované a původní odrůdy, což je a bylo u konopí rovněž do 100 m2/občana dle paragrafu 29 povoleno pěstovat a paragrafu 5 získávat a zpracovávat bez hlášení úřadům, ale policie a dokonce i justice toho vůbec nedbala a dodnes nedbá. 


Opakuji: Žádná novelizace zákona o návykových látkách od vstupu do EU nebyla notifikována dle 98/34 ES včetně první novelizace v květnu 2004 právě s paragrafem 29 ZoNL, i když byla čirým technickým předpisem dle povinnosti 98/34 ES, jak a co činit a co znát pro neporušení pravidel a zákonů. Jak uvádí pro poslance a senátory vyžádaná neveřejná analýza Parlamentního institutu až z letošního března 2012, viz http://pravnistat.blogspot.cz/, je daný zákon (norma, pravidlo, technický předpis) právně neúčinný – neplatný, pokud nebyl nejprve notifikován dle 98/34 ES.


Dle rozsudku ve věci C‑137/09 Josemans je Soudním dvorem jasně doloženo, že produkty konopí jsou pro vědeckovýzkumné a terapeutické účely vždy obchodovatelným zbožím, stejně jako pro účely zahradnické nebo průmyslové, viz úmluvy OSN.

Při vědomí, že konopná léčiva nejdou patentovat a výzkum účinků stovek odrůd konopí se kromě „Konopí je lék“ nikde ve světě nečiní, protože receptury jako výroba masti nebo výroba tinktury, čípku atd. nebo třeba vaporizace jsou dědictvím lidstva, což je sice pro farmamafie pohroma, ale to neznamená zakázat výzkum a hledat z 2000 odlišně složených a léčivých genetik konopí a desítek kanabinoidů a dalších léčivých látek v konopí vhodné léčivé synergie na konkrétní onemocnění při vědomí maximální bezpečnosti celé věci pro občany a prospěch pro soukromé a veřejné rozpočty! 


Důkaz z výzkumu „Konopí je lék“ například v případě diabetes a duálních diagnóz a nepotřeby amputace  končetin až u 3 tisíc občanů ročně pro první fázi zastavení sepse:


Parlamentním institutem v březnu 2012 uvedený rozsudek Soudního dvora můžeme ještě rozšířit o rozsudek ve věci C-390/99 Canal Satélite Digital, v posledních letech měl Soudní dvůr příležitost směrnici 98/34 ES aplikovat v trestních věcech, jako je např. věc C‑267/03 Lindberg nebo ve věci C-20/05 Schwibbert.Rozsudky Soudního dvora nehledí zájmů a vlivů a jsou konzistentní – v daném případě nehledí právně vymahatelných škod na státním rozpočtu v řádech mnoha desítek miliard. 


Nabízíme přijetí právní úmluvy platné před EU pro ČR a SR s názvem deklarace „Konopí je lék“, záleží jen na povědomí trestněprávních následků vědomě způsobených škod na občanech a rozpočtech EU a České a Slovenské republiky, která rovněž zákon o návykových látkách při novelizacích nenotifikovala a SR byla také podrobně již v roce 2010 informována V tomto právním vakuu vůči paragrafu 29 a 5 ZoNL a povolení zpracování a pěstování konopí do 100m2/občana k účelům pokusnickým a průmyslovým se nyní ČR i SR nalézá a lidé jsou stále masivně zneuctíváni jako těžcí zločinci.


Policií ČR v Prostějově je nám opět vyhrožováno nyní již 4 domovní prohlídkou a likvidací naprosto legálního léčivého konopí a současně státní zastupitelství v Praze a Prostějově proti mně v červenci stáhlo další obvinění a dvě obžaloby, protože jsem prý podle „soudního znalce“ nepříčetný a nechápu, že údajně páchám trestnou činnost a tito státem placení „odborníci“ zcela vědomě zabili a zmrzačili tisíce občanů a způsobili enormní škody na veřejných a soukromých rozpočtech! 


Věřím že Evropská komise a NSZ a VSZ budou chránit zákony a občany před výše uvedenými zkorumpovanými „odborníky“ z projektu „Marihuana do lékáren“ a všichni vězni svědomí –nejen Miloslav Tetour - budou co nejdříve propuštěni a zneužívání policie okamžitě zastaveno a nemocní lidé nebudou trpět a nebude rovněž zakázán výzkum a především dostupnost léčby i nejchudším lidem a dále už nepáchány enormní škody na veřejných a soukromých rozpočtech! 


5 principů deklarace „Konopí je lék“ bylo MZ ČR pro Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky sděleno opakovaně.26. srpna 2012Děkuji za Váš zájem a jsem s pozdravem a přáním pevného zdraví 


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc


Reference z výzkumu registrovaného u ČR v roce 2000 http://www.cannabis-research.blogspot.cz/

Reference desítek nevládních organizací upozorňujících na náš popud premiéra ČR Jiřího Paroubka již v roce 2005 na dodržování zákonů a mezinárodních dohod a pravidel čerpání fondů EU a ctění vlastního vládního prohlášení: http://ngos.sweb.cz/  a od roku 2008 pravidelně a opakovaně každou Vládu ČR, viz www.konopijelek.cz
 

Zveřejněno na blogu Open Royal Academy na http://konopijelek.blogspot.cz/, odborný garant Open Royal Academy pro Střední Evropu Dušan DvořákOd: Art Language Factory <artlanguagefactory@gmail.com>
Datum: 26. srpna 2012 14:28
Předmět: CHAP (2012) 00282, NZZ 69/2012, VZZ 31/2012 a důkazy k trestnímu podnětu na "odborníky" projektu "Marihuana do lékáren" v České republice
Komu: EMPL-CHAP@ec.europa.eu, comm-rep-cz@ec.europa.eu, podatelna@vsz.olc.justice.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz
Kopie: vedomi@konopijelek.cz