NSZ, 24.4.2013Vážený pan Pavel Zeman

Nejvyšší státní zástupce

Jezuitská 4, 660 55 Brno

Věc: Urgence odvoláníVážený pane ZemaneDne 25.2.2013 jsem Vám zaslal v příloze uvedené odvolání, ale do dnešního dne jsem neobdržel Vaše rozhodnutí. Prosím Vás tímto o nápravu. Děkuji.

24.4.2013                                               Miloslav Tetour

Miloslav Tetour, narozen 23.3.1957, Třešovice 25, 38601 Strakonice 


Vážený pan Pavel Zeman

Nejvyšší státní zástupce

Jezuitská 4, 660 55 Brno

Věc: Odvolání proti rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ČR ze dne  12.2.2013 sp. zn. 1 SIN 2/2013

Dne 19.2.2013 jsem obdržel předmětné rozhodnutí o odmítnutí informací výsledků přezkumného řízení sp.zn.1 NZZ 69/2012, proti kterému jako poškozený podávám v zákonné lhůtě toto odvolání: 

1.     Omezení práva na informace dané § 5 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. 7. 2009, č. j. 13/2008-SOSV-SP, stejně tak ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. nesplňuje výjimky pro předmětné rozhodnutí NSZ a je v přímém rozporu se zákonem č. 500/2004 Sb., který uvádí nezbytnost přezkoumatelnosti úkonů a rozhodnutí státních orgánů. Co když pracovníci NSZ např. zneužili funkce úřední osoby, vědomě či z nedbalosti si pletli režim nařízení a směrnic, ignorovali hierarchii právního řádu apod. a ministru spravedlnosti poskytli zcela právně vadnou právní argumentaci a ministr pak chybně rozhodl? Argumentace NSZ nevydat informace, že šlo o údajně jakousi interní soukromou službu NSZ ministru spravedlnosti a ministr jedná dle své libovůle, nikoliv dle právní argumentace s doložením porušení zákonů, je právně vadná a zcela nemístná.
2.     S ohledem na argumentaci obsaženou v podnětech na mnohá porušení zákonů, námitku ministru spravedlnosti z 19.1.2013 na odmítnutí porušení zákonů a nepodání podnětu ministra spravedlnosti Nejvyššímu soudu ČR (viz příloha), se v souladu se zákonem domáhám znát přesnou právní argumentaci, kterou NSZ v přezkumném řízení předložilo ministru spravedlnosti.
3.     Porušení zákonů bylo doloženo ministru spravedlnosti asociacemi a občany EU s důkazy o ignoranci soudů k verdiktům Nejvyššího soudu ČR (3 Tdo 687/2006 a 3 Tdo 52/ 2008, materiální korektiv TČ daný ust. § 12 odst. 2 trestního zákoníku - viz k změnám v trestnímu zákoníku: Šámal, P., Právní rozhledy 17/2007, s. 637, což je v souladu s právem OSN a EU, viz rozsudek SDEU C‑137/09). Dále nemohu pominout rozsudky Soudního dvora Evropské unie k civilním a trestním sporům C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03, C-20/05 týkající se neúčinnosti národní právní normy s povahou technického předpisu jako jsou zákon o léčivech, zákon o návykových látkách a vládní nařízení specifikující pro účely trestního zákoníku rostlinu konopí není-li notifikována dle zákonné povinnosti směrnice 98/34 ES, což se českou exekutivou doložitelně nestalo! O nezákonném měření THC a umělém navyšování jeho obsahu, kdy je neveřejná policejní metodika nadřazena zákonům, se kterými je navíc v hrubém rozporu, ani nemluvě. Přesto jsem byl nejen obviněn, ale i odsouzen a byly mně a mé rodině způsobeny značné škody, které žádám uhradit!
4.     Jako člen mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“, jehož zakladatelé jako fyzické osoby nebo zástupci právnických osob od roku 2000 marně žádají MZ ČR o vydání povolení k pěstování konopí k výzkumu a terapii (v době řádně nenotifikovaných – právně neúčinných českých zákonů, viz výše rozsudky SDEU k směrnici 98/34/ES) jsem přesvědčen, že mám právo znát právní argumentaci, kterou NSZ předložilo ministru spravedlnosti jako výsledek přezkumného řízení.
5.    Žádám tímto, aby odvolací orgán rozhodnutí 1 SIN 2/2013 zrušil a nařídil vydat informace. V případě, že odvolací orgán nenařídí informace vydat, žádám, aby mi bylo v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. sděleno, ke kterému soudu jsem oprávněn podat správní žalobu, popř. zda mohu učinit jiný opravný prostředek.  


25.2.2013     Miloslav Tetour, nar. 23.03.1957, Třešovice 25, 38601 Strakonice